Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI UGOVORA o trgovanju plemenitim kovinama

(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)

tvrtke MORO & KUNST d.o.o., Podružnica Zagreb, Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb

(u daljnjem tekstu: tvrtka Moro)

 

1.0. Pristupačnost Općih uvjeta

1.1.
Opći uvjeti dopunjuju posebne dogovore u ugovoru između tvrtke Moro i kupca, obvezuju obje ugovorne strane te su sastavni dio svakog ugovora između tvrtke Moro i kupca. Stalno su dostupni kupcu u pisanom obliku u mjestu sjedišta tvrtke MORO & KUNST d.o.o., Podružnica Zagreb, na adresi Ivana Lučića 2a (Eurotower), (u daljnjem tekstu: tvrtka Moro) te 24 sata na dan na internetskoj stranici tvrtke Moro: www.moro.hr.

1.2.
Važeći su oni Opći uvjeti koji vrijede u trenutku kada društvo Moro zaprimi (prihvati) narudžbu kupca.

2.0. Predmet Općih uvjeta

2.1. Opći uvjeti primjenjuju se kod prodaje i kupnje investicijskog zlata, srebra, paladija i platine te rodija tj. svih plemenitih kovina kojima tvrtka Moro trguje sukladno zakonu Republike Hrvatske

3.0. Predaja narudžbe

3.1.
Kako bi se omogućila transparentnost, provjera, praćenje itd., kupac ponudu za kupnju, odnosno prodaju (narudžbu), uvijek daje u pisanom obliku, i to osobno (potpisuje narudžbu) u vrijeme rada trgovine, od ponedjeljka do petka, od 9:00 do 19:00 sati ili putem e-pošte, faksa, te putem sigurne internetske poveznice (internet trgovina) na internetskoj stranici tvrtke Moro, www.moro.hr. Proizvode u „Internetskoj prodaji 24 sata“ možete naručiti preko internetske trgovine i izvan radnoga vremena društva Moro, i to svakoga dana od 00:00 – 24:00 sati, svih radnih i neradnih dana, osim ako tvrtka Moro ne odredi drukčije.

3.2.
Predajom narudžbe kupac potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima.

4.0. Sklapanje Ugovora o prodaji

4.1.
Ugovor je sklopljen ako, odnosno kada, tvrtka Moro zaprimi (prihvati) narudžbu.

4.2.
Smatra se da je kao dogovorena cijena valjana ona cijena koja je bila na snazi u tvrtki Moro u trenutku zaprimanja narudžbe (pritom tvrtka Moro posebno upozorava da može doći do razlike u cijeni između cijene koja je bila važeća prilikom predaje narudžbe i cijene prilikom zaprimanja narudžbe, a što je posljedica izmjene cijena na burzi plemenitih kovina, koja je u vrijeme prodaje otvorena), uz uvažavanje valjane cijene u cjeniku tvrtke Moro prilikom zaprimanja narudžbe, ako ugovorne strane ne dogovore drukčije.

4.3.
Uslijed promjene cijena na burzi plemenitih kovina, tvrtka Moro će što prije nakon zaprimanja narudžbe stupiti u kontakt s kupcem kontaktom ostavljenim prilikom sklapanja narudžbe, te ga izvijestiti o prihvaćanju narudžbe i uvjeta. S ciljem osiguranja cijena, tvrtka Moro odmah nakon zaprimanja narudžbe naručuje plemenite kovine u kovnici.

Zaprimanje i potvrdu narudžbe za proizvode u „Internetskoj prodaji 24 sata“ (članak 3.1.) tvrtka Moro šalje kupcu na e-adresu prvoga radnog dana nakon izvršavanja narudžbe do 09:30 sati.

4.4.
Budući da cijena plemenitih kovina ovisi o stalnim promjenama na burzi plemenitih kovina, na koje tvrtka Moro ne može utjecati, kupac kod ugovora koji se sklapaju na daljinu, nakon što tvrtka Moro zaprimi narudžbu, nema pravo na odstupanje od ugovora u smislu članka 43. slovenskoga Zakona o zaštiti potrošača.

4.5.
U slučaju kršenja ili neispunjavanja pojedinačnih obveza ili prekida ugovora od strane kupca, odnosno neistinitosti datog podatka, sadržaja isprave ili dane izjave volje, kupac je tvrtki Moro dužan platiti ugovornu kaznu u iznosu od 10% vrijednosti narudžbe, osim ako je ugovorna kazna za pojedinačni primjer zabranjena zakonom.

5.0. Kupnja preko internetske trgovine

5.1.
Za kupnju plemenitih kovina preko internetske trgovine na internetskoj stranici tvrtke Moro www.moro.hr, vrijede sve odredbe ovih Općih uvjeta, osim ako je za pojedinačni primjer u ovoj točki (tj. točki 5.0) drukčije definirano.

5.2.
Za ulazak u internetsku trgovinu kupac se mora prijaviti koristeći korisničko ime i lozinku koje dobiva prilikom registracije. Nakon prijave u internetsku trgovinu, kupac stavlja odabrane proizvode u košaru. Prije potvrđivanja kupnje, kupac mora pročitati Opće uvjete te označiti određeno polje kao potvrdu da se slaže s njima (potvrđivanje kupnje bez označavanja navedenoga polja nije moguće). Cijene se usklađuju svakih 5 minuta s burzovnom cijenom. Stoga se cijena u trenutku odlaganja proizvoda u kolica za kupnju može razlikovati od cijene koja vrijedi u trenutku potvrđivanja kupnje. Važeća je ona cijena koja je vrijedila prilikom potvrđivanja kupnje.

5.3.
Kupac do potvrđivanja kupnje može slobodno dodavati ili povlačiti proizvode iz košare.

5.4.
Potvrđivanjem kupnje (klikom na polje „potvrdi kupnju“ i sl.) sklapa se ugovor između kupca i tvrtke Moro. Kupac potvrđivanjem kupnje potvrđuje da je suglasan s cijenom (cijenama) koja/e je/su u tom trenutku bila/e objavljena/e u cjeniku internetske trgovine i Općim uvjetima te da je prije sklapanja ugovora bio upoznat s njihovim cjelovitim tekstom.

6.0. Troškovi prijevoza i isporuke

6.1.
Troškovi osiguranoga prijevoza i osiguranja plemenitih kovina od mjesta isporučitelja tvrtke Moro do tvrtke Moro uključeni su u cijenu.

Cijena se odnosi na FCO poslovne prostorije tvrtke Moro na adresi Zagreb, Ivana Lučića 2a, ako nije drukčije dogovoreno. Troškove dostave izvan adrese tvrtke Moro snosi kupac prema važećem cjeniku dostavne službe za slanje vrijednosnih pošiljki.

7.0. Plaćanje kupovne cijene

7.1.
Kupac plaća cijelu kupovnu cijenu najkasnije do 11:00 sati narednoga radnog dana koji slijedi nakon dana zaprimanja (prihvaćanja) narudžbe, ako se ugovorne strane ne dogovore drukčije u pisanome obliku. Tako je dogovoreno zato što tvrtka Moro odmah nakon zaprimanja narudžbe (sklapanja ugovora) radi stalnih promjena cijena na burzi i osiguranja cijene naručuje (kupuje) plemenitu kovinu u kovnici.

8.0. Obveze tvrtke Moro

8.1.
Tvrtka Moro obvezuje se da će onoga dana kada zaprimi uplatu kupovne cijene od kupca, odnosno najkasnije narednoga radnog dana prijepodne, doznačiti zaprimljeni novac dobavljaču (kovnici i sl.) radi osiguranja cijene. U protivnome će za svaki dan kašnjenja platiti kamate kupcu prema članku 41. slovenskoga Zakona o zaštiti potrošača.

9.0. Plaćanje kupovne cijene preko treće osobe

9.1.
Ako kupovnu cijenu umjesto kupca plaća treća osoba, kupac prije preuzimanja robe tvrtki Moro mora dati neopozivu i bezuvjetnu izjavu u pisanome obliku (na zahtjev tvrtke Moro i troškove ovjere kod javnoga bilježnika), i to od osobe koja je izvršila plaćanje u ime kupca jer je imala pravni interes, kao i izjavu da nema nikakvih smetnji, ograničenja i sl. za dostavu plaćene robe kupcu.

9.2.
Preuzimanje u pravilu obavlja kupac osobno. Ako u njegovo ime robu preuzima treća osoba, kupac prije toga tvrtki Moro mora dati izjavu u pisanome obliku, u kojoj navodi da će u njegovo ime robu preuzeti treća osoba te njezino ime, prezime, stalni boravak i broj osobne iskaznice ili osobni identifikacijski broj (OIB). Za pravnu osobu robu preuzima njezin zakoniti zastupnik, koji je naveden u sudskom registru na dan preuzimanja robe i koji svoj identitet potvrđuje osobnim dokumentom.

9.3.
Kupac se obvezuje sukladno odredbama
Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT) da će prije preuzimanja robe predočiti sve identifikacijske podatke i potrebne isprave osobe koja je izvršila plaćanje te podatke o osobi koja će preuzeti robu, kao i podatke o stvarnome kupcu za kojega je obavljeno plaćanje.

10.0. Rok isporuke

10.1.
Kupac je upoznat s činjenicom da tvrtka Moro kupuje plemenite kovine od kovnica preko burze. Stoga tvrtka Moro uslijed promjena uvjeta na tržištu (npr. povećana potražnja, neobične ili izvanredne okolnosti i sl.) ima pravo produljiti rok isporuke, kao što je određeno gore navedenim uvjetima, odnosno okolnostima s kojima je kupac suglasan već prilikom predaje narudžbe.

10.2.
Tvrtka Moro obvezuje se da će izvijestiti kupca o produljenju roka isporuke u pisanome obliku odmah nakon što (i ako) zaprimi obavijest o tome od svojih dobavljača.

10.3.
Bez obzira na stavak 1. ovoga članka, rok isporuke za ugovore koji su sklopljeni na daljinu (ugovori sklopljeni sukladno članku 43. slovenskoga Zakona o zaštiti potrošača) ne smije biti dulji od 30 dana od sklapanja ugovora, osim ako se ugovorne strane ne dogovore drukčije.

10.4.
Ako tvrtka Moro ne može ispuniti svoje obveze ni u okviru produljenoga roka, odnosno za ugovore koji su sklopljeni na daljinu u roku koji je naveden u prethodnome stavku, tvrtka Moro može jednostranom izjavom odstupiti od ugovora te o tome odmah izvijestiti kupca i vratiti mu sva obavljena plaćanja u nominalnome iznosu bez kamata, osim ako kupac prethodno ne izjavi da inzistira na realizaciji ugovora. U slučaju navedenoga povlačenja ugovora, smatrati će se da ugovor nije bio sklopljeni i da prestaje važiti odmah nakon što se pošalje preporučena izjava o odstupanju.

11.0. Povlačenje narudžbe

11.1.
Tvrka Moro nema nikakve obveze prihvatiti narudžbu za kupnju ili prodaju u slučaju sumnje na pranje novca, sumnje u ispunjenje obveza kupca, stvarnih pogreški, sumnjiva izvora, podrijetla i sl.

12.0. Proizvodi kojima trguje tvrtka Moro

12.1.
Tvrtka Moro trguje isključivo zlatnim polugama koje su na popisu London Bullion Market Associationa (LBMA) i koje imaju status Good Delivery te kovanicama koje su na popisu Europske unije iz Direktive vijeća 2006/112/EC.

12.2.
Tvrtka Moro osobito neće otkupljivati plemenite kovine koje nisu označene sukladno Zakonu o proizvodima od plemenitih kovina ili za koje postoji sumnja u njihovu istovjetnost, kvalitetu, podrijetlo, izvor i sl., kao ni zlato za koje nema osnove za oslobađanje od plaćanja PDV-a.

12.3.
Tvrtka Moro trguje zlatnim investicijskim kovanicama koje odgovaraju mjerilima iz točke članka 2. 344(1) Direktive vijeća 2006/112/EC. To su kovanice čistoće od najmanje 900/1000, proizvedene nakon 1800. godine, koje su bile, odnosno koje jesu, zakonito sredstvo plaćanja u državi podrijetla i koje se u pravilu ne kupuju u svrhu kolekcionarstva.

12.4.
Otkup kovanica koje imaju dodatnu numizmatičku vrijednost i otkup medalja tvrtka Moro može odbaciti.

13.0. Otkup ostalih plemenitih kovina

13.1.
Društvo Moro otkupljuje proizvode od plemenitih kovina sukladno svojoj slobodnoj odluci.

14.0. Kupnja i prodaja investicijskog zlata BITCOIN-om

14.1.

Tvrtka Moro prodaje i otkupljuje investicijske zlatne poluge za BITCOIN.

14.2.

Investicijske zlatne poluge kojima tvrtka Moro trguje ( prodaje i kupuje) za BITCOIN, su kovnica Argor Heraeus – Švicarska i Münze Österreich – Austrija, čistoće 999,9 / 1000, mase od 1-1000 grama.

14.3.

Cijene poluga su izražene u eurima (€), te klijent prilikom kupnje dobiva račun izražen u € preko platnog modula www.bitpay.com te vrši uplatu Bitcoin-om.

14.4.

U slučaju da se kupac odluči za osobno preuzimanje, tvrtka Moro obavještava o datumu preuzimanja na jednoj od odabranih lokacija : Zagreb (Ivana Lučića 2a, 10 000 Zagreb – Eurotower) ili Ljubljana ( Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana – WTC) .

14.5.

Kupac može kupljene poluge pohraniti i u sefu tvrtke Moro, za što je potrebno da iz Internet trgovine ispiše račun i potvrdu o pohrani, koja sadrži serijski/e broj/eve zlatnih investicijskih poluga i uvjete pohrane.

14.6.

Uvjete pohrane i cjenik možete pronaći na stranici https://www.moro.si/bitcoin/storage/.

14.7.

Preuzimanje investicijskih zlatnih poluga je prema odredbama Općih uvjeta tvrtke Moro.

14.8.

Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, u slučaju kupnje i prodaje, kupac/ prodavatelj je na mail support@moro.si dužan poslati sliku na kojoj je vidljiva osoba i njen identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili putovnica) radi identifikacije.

15.0. Zaštita osobnih podataka

15.1.
U vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka, važeće su odredbe „Pravne obavijesti“, koja je dostupna na internetskoj stranici www.moro.hr. Tvrtka Moro posebno se obvezuje da će uvažavati sve valjane propise s područja zaštite osobnih podataka i sve vrijeme postupati sukladno zaštiti osobnih podataka kupca. Tvrtka Moro također je usvojila Opći akt prema kojemu su svi podaci koji se odnose na ugovor definirani kao poslovna tajna.

16.0. Poslovna tajnost

16.1.
Tvrtka Moro izjavljuje da je sukladno propisima usvojilo odluku o poslovnoj tajnosti koja obvezuje sve njegove zaposlenike i vanjske suradnike.

17.0. Rješavanje sporova

17.1.
Za sve odnose između tvrtke Moro i kupca (stranke) primjenjuje se slovensko materijalno pravo.

17.2.
U slučaju bilo kakvog spora u vezi s ugovorom ili odnosima između tvrtke Moro i kupca, za odlučivanje je alternativno nadležan stvarno nadležni sud u Ljubljani, Novoj Gorici ili Novom Mestu.

Ugovorna strana – tužitelj može birati kod kojeg od gore navedenih sudova ulaže, odnosno pokreće sudski postupak.

MORO & KUNST, d. o. o.