Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI O TRGOVANJU PLEMENITIM KOVINAMA
(u daljnjem tekstu: Opći uvjeti)
tvrtke Moro & Kunst d.o.o., Ulica kneza Branimira 71a, 10 000 Zagreb

(u daljnjem tekstu: tvrtka Moro)

 

1. PRISTUPAČNOST OPĆIM UVJETIMA

1.1.
Opći uvjeti obvezuju obje strane, tvrtku Moro i klijenta, te su sastavni dio svakog ugovora (računa prilikom prodaje i otkupa) između tvrtke Moro i klijenta.
1.2.
Opći uvjeti dostupni su klijentu u pisanom obliku u sjedištu tvrtke Moro, na adresi Ulica kneza Branimira 71a, 10 000 Zagreb u radno vrijeme tvrtke Moro, ili on-line 24/7 na internetskim stranica moro.hr.
1.3.
Važeći su oni Opći uvjeti u trenutku kada tvrtka Moro zaprimi (prihvati) narudžbu .

2. PREDMET OPĆIH UVJETA

2.1.
Opći uvjeti primjenjuju se kod prodaje i kupnje investicijskog zlata, srebra, paladija i platine tj. svih plemenitih kovina kojima tvrtka Moro trguje sukladno zakonu Republike Hrvatske.

3. PROIZVODI KOJIMA TRGUJE TVRTKA MORO

3.1.
Tvrtka Moro trguje isključivo zlatnim investicijskim polugama koje su na popisu London Bullion Market Associationa (LBMA) sa statusom Good Delivery, te koje se prema Članku 113. Zakona o porezu na dodanu vrijednost smatraju investicijskim zlatom.
3.2.
Tvrtka Moro trguje zlatnim investicijskim kovanicama prema Članku 113. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, dakle koje su čistoće jednake ili veće od 900 tisućinki, iskovane poslije 1800.godine i koje trenutno jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi podrijetla.

4. PREDAJA NARUDŽBE

4.1.
Klijent predaje narudžbu osobno, putem e-maila, ili pozivom na broj telefona tvrtke Moro .
4.2.
Klijent je dužan nakon zaprimanja narudžbe, istu potvrditi.
4.3.
Potvrdom narudžbe klijent se slaže s Općim uvjetima tvrtke Moro .
4.4.
Ukoliko klijent narudžbu predaje putem e-maila ili Internet trgovine, ista se smatra važeća tek kada tvrtka Moro istu prihvati i obavijesti klijenta.
4.5.
Za narudžbe napravljene na Internet trgovini 24/7, tvrtka Moro potvrdu o prihvaćanju šalje najkasnije drugi radni dan do 9.30 od zaprimanja narudžbe.
4.6.
Tvrtka Moro ima pravo odbiti narudžbu ukoliko primijeti neistinitost zaprimljenih podataka, dokumenata ili ostalih potrebnih informacija koje je klijent dužan dostaviti.
4.7.
Kada tvrtka Moro prihvati narudžbu sklopljenu na daljinu, a prilikom promjena cijene na koju tvrtka Moro ne može utjecati, niti jedna strana nema pravo na odustajanje od narudžbe.
4.8.
Tvrtka Moro zadržava pravo na promjenu cijena prilikom predaje narudžbe i cijene prilikom zaprimanja tj. prihvaćanja narudžbe, što je posljedica većih promjena na burzama plemenitih kovina. O svakoj promjeni, kupac će biti pravovremeno obavješten.

5. KUPNJA

5.1.
Kupnja je moguća tek kada tvrtka Moro potvrdi narudžbu, ukoliko ista postoji.
5.2.
Ukoliko se prodaja odvija bez narudžbe – gotovinske transakcije, važeće su one cijene kada je sa klijentom započeta prodaja, tj. nije moguće fiksiranje cijene prije njegovog dolaska.
5.3.
Ukoliko klijent narudžbu djelomično plati, tvrtka Moro zadržava pravo 10% od ukupnog iznosa zadržati kao naknadu štete ukoliko se ista ne uplati u cijelosti u dogovorenom roku koji je naznačen na istoj, osim ukoliko je drugačije dogovoreno prilikom narudžbe, što će izričito biti napomenuto na samoj narudžbi.

6. KUPNJA PREKO INTERNET TRGOVINE

6.1.
Kupnja se odvija preko Internet trgovine tvrtke Moro na Internet stranici moro.hr 24/7, osim ukoliko tvrtka Moro odredi drugačije .
6.2.
Za kupnju preko Internet trgovine vrijede Opći uvjeti.
6.3.
Za kupnju preko Internet trgovine potrebno se registrirati, unoseći podatke za registraciju kako bi se dobili odgovarajući podaci za prijavu.
6.4.
Klijent je obavezan prije potvrđivanja kupnje pročitati Opće uvjete, te označiti da se sa istim u potpunosti slažu. U suprotnom kupnja preko Internet trgovine neće biti moguća.
6.5.
Do potvrđivanja kupnje, klijent je u mogućnosti dodavati i micati proizvode iz košarice.
6.6.
Prilikom potvrđivanja kupnje u Internet trgovini, klijent potvrđuje da je suglasan sa cijenom i Općim uvjetima .

7. PLAĆANJE NARUDŽBE

7.1.
Klijent vrši uplatu prema narudžbi najkasnije drugi radni rad do 11:00 h.
7.2.
Tvrtka Moro zadržava pravo promjene narudžbe ukoliko se ista ne plati u dogovorenom roku.

8. PLAĆANJE KUPOVNE CIJENE PREKO TREĆE OSOBE

8.1.
Ako kupovnu cijenu umjesto kupca plaća treća osoba, klijent prije preuzimanja robe tvrtki Moro mora dati neopozivu i bezuvjetnu izjavu u pisanom obliku (na zahtjev tvrtke Moro i troškove ovjere kod javnog bilježnika), i to od osobe koja je izvršila plaćanje u ime klijenta jer je imala pravni interes, kao i izjavu da nema nikakvih smetnji, ograničenja i sl. za dostavu plaćene robe kupcu.
8.2.
Preuzimanje u pravilu obavlja klijent osobno. Ako u njegovo ime robu preuzima treća osoba, klijent prije toga tvrtki Moro mora dati izjavu u pisanom obliku, u kojoj navodi da će u njegovo ime robu preuzeti treća osoba, te njezino ime, prezime, stalni boravak i broj osobne osobnog dokumenta i osobni identifikacijski broj.
8.3.
Za pravnu osobu robu preuzima njezin zakonski zastupnik, koji je naveden u sudskom registru na dan preuzimanja robe i koji svoj identitet potvrđuje osobnim dokumentom.
8.4.
Klijent se obvezuje sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma (ZSPNFT) da će prije preuzimanja robe predočiti sve identifikacijske podatke i potrebne isprave osobe koja je izvršila plaćanje te podatke o osobi koja će preuzeti robu, kao i podatke o stvarnom kupcu za kojeg se obavlja plaćanje.

9. KUPNJA INVESTICIJSKOG ZLATA BITCOIN-om

9.1.
Tvrtka Moro prodaje investicijske zlatne kovanice švicarske kovnice Argor Heraeus, čistoće 9999,9 / 1000 za Bitcoin.
9.2.
Masa zlatnih investicijskih poluga koje je moguće kupiti za Bitcoin je od 1 – 5000 grama.
9.3.
Zlatne investicijske poluge za Bitcoin mogu se kupiti preko platforme Bitstamp, na Moro Bitcoin trgovini na linku www.moro.si/morobitcoin/ , ili dolaskom u jednu od poslovnica tvrtke Moro na lokacijama Zagreb (Ulica kneza Branimira 71a, 10 000 Zagreb) ili Ljubljana (Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana).
9.4.
Prilikom odabira «Local pickup Zagreb» klijent ne snosi dodatne troškove.
9.5.
Cijene poluga su izražene u eurima, te klijent prilikom kupnje dobiva račun izražen u eurima preko platnog modula BitPay, te vrši uplatu Bitcoin-om.
9.6.
Osobno preuzimanje ili «Local pickup» moguće je odabrati u jednoj od naših poslovnica: Zagreb (Ulica kneza Branimira 71a, 10 000 Zagreb) ili Ljubljana (Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana).
9.7.
Klijent kupljene poluge može pohraniti u sefu tvrtke Moro, za što je potrebno prilikom ispisa računa ispisati i potvrdu o pohrani, koja sadrži serijske brojeve zlatnih investicijskih poluga i uvjete pohrane.
9.8.
Naknade i uvjete pohrane možete pronaći na moro.si/bitcoin/storage/.
9.9.
Prilikom preuzimanja potrebno je djelatniku dati na uvid osobnu identifikacijsku ispravu.
9.10.
Sukladno Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, u slučaju kupnje investicijskih zlatnih poluga preko jedne od internetskih trgovina, potrebno se identificirati, slanjem slike sa priloženim osobnim identifikacijskim dokumentom.

10. ROK ISPORUKE

10.1.
Klijent je upoznat s činjenicom da tvrtka Moro kupuje investicijsko zlato direktno od kovnice.
10.2.
Tvrtka Moro se obvezuje naručeno isporučiti u roku tri (3) radna dana.
10.3.
Tvrtka Moro uslijed promjena uvjeta na tržištu (npr. Povećana potražnja, neobične ili izvanredne okolnosti i sl.) zadržava pravo produljiti rok isporuke.
10.4.
Ukoliko dođe do potrebe za produljenjem roka isporuke, tvrtka Moro se obvezuje klijenta obavijestiti pismenim putem o produljenju roka isporuke, odmah nakon što (i ako) zaprimi obavijest o tome od svojih dobavljača.
10.5.
Ako tvrtka Moro ne može ispuniti svoje obaveze ni u okviru produljenoga roka, može jednostranom izjavom odstupiti od narudžbe, te o otme odmah izvijestiti klijenta i vratiti mu sva obavljena plaćanja u nominalnom iznosu bez kamate, osim ako klijent prethodno ne izjavi da inzistira na realizaciji narudžbe.

11. OTKUP

11.1.
Otkup je tvrtki Moro potrebno najaviti jedan radni dan prije dolaska, ukoliko isti nije najavljen, tvrtka Moro može odbiti otkup.
11.2.
Cijena otkupa utvrđuje se u trenutku zaprimanja zlata na uvid.
11.3.
Tvrtka Moro zadržava pravo na izmjenu otkupne cijene sa važećeg cjenika u slučajevima kada zlatne investicijske poluge i kovanice nisu kupljene od Tvrtke Moro.
11.4.
Isplata otkupa vrši se na transakcijski račun klijenta, tvrtka Moro isplaćuje novac od otkupa najkasnije u roku tri (3) radna dana.
11.5.
Prilikom otkupa zlata kupljenog za Bitcoin važe svi uvjeti ovog članka.
11.6.
Tvrtka Moro osobito neće otkupljivati investicijsko zlato i ostale plemenite kovine, koje nisu označene sukladno Zakonu o nadzoru predmeta od plemenitih kovina ili za koje postoji sumnja u njegovu istovjetnost, kvalitetu, podrijetlo, izvor i sl., kao ni investicijsko zlato za koje nema osnove za oslobađanje od PDV-a .
11.7.
Otkup kovanica koje imaju dodatnu numizmatičku vrijednost i otkup medalja tvrtka Moro može odbaciti.

12. OTKUP INVESTICIJSKOG ZLATA ZA BITCOIN

12.1.
Otkup je tvrtki Moro potrebno najaviti jedan radni dan prije dolaska, ukoliko isti nije najavljen, tvrtka Moro može odbiti otkup.
12.2.
Otkup se vrši isplatom na dati Wallet.

13. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

13.1.
U vezi s prikupljanjem i obradom osobnih podataka, važeće su odredbe «Pravne obavijesti», koje su dostupne na internetskoj stranici moro.hr i osobno u sjedištu tvrtke Moro na adresi Ulica kneza Branimira 71a, 10 000 Zagreb.
13.2.
Tvrtka Moro se posebno obvezuje da će uvažavati sve valjane propise zaštite osobnih podataka i postupati u skladu s njima.
13.3.
Tvrtka Moro je sukladno propisima usvojila Odluku o poslovnoj tajnosti, koja obvezuje sve njegove zaposlenike u vanjske suradnike.

14. RJEŠAVANJE SPOROVA

14.1.
Tvrtka Moro i klijent suglasni su da će sve eventualne sporove nastale u izvršavanju narudžbe, uključivo i tumačenje odredbe Općih uvjeta sudionici nastojati riješiti sporazumno, u protivnom je za rješavanje sporova nadležan sud u Zagrebu.